promo
Aktuális akcióink!
„A” Kategória PDF Nyomtatás E-mail
Min­den­féle mo­tor­ke­rék­pár, súly-​ és mé­ret­kor­lá­to­zás nél­kül.

A je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:

 • A 23 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése, vagy legalább 2 éves A1 vagy Akorl. vezetői engedély megléte
 • Legalább általános iskolai, vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása bizonyítvánnyal
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak leadása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (1. cso­portú) le­adása.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai:

El­mé­leti kép­zés (22 óra)

 • Kö­ze­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 14 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (mű­szaki): 4 óra
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (ve­ze­tés­el­mé­let): 4 óra

Gya­kor­lati kép­zés

 • A1 vagy A korl. nél­kül: 26 óra
 • Alap­ok­ta­tás: 10 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 11 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 5 óra
 • A1 vagy A korl.-al: 10 óra
 • Alap­ok­ta­tás: 4 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 4 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra
 • 2 éves A1 vagy A korl.-al: 6 óra
 • Alap­ok­ta­tás: 2 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 2 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra

Vizs­gák:

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga.(kivéve ha A1 vagy Akorl. kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel)
 • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

Vizsgára mehet:

 • El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni). El­mé­leti vizsga a 21. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető. .(kivéve ha A1 vagy Akorl. kategóriából már rendelkezik min. 2 éves vezetői engedéllyel, ez esetben a 18. életév betöltésekor)
 • Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett, és a 21. élet­évét be­töl­tötte. .(kivéve ha A1 vagy Akorl. kategóriából már rendelkezik min. 2 éves vezetői engedéllyel)
 • For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot levezette.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál az iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át, vagy postai úton lakcímre kérhető.

A vizsgaigazolás kiadásához a ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy közúti elsősegélynyújtás tan­fo­lya­mot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni.(célszerű legkésőbb a forgalmi vizsgáig)

Fontos:

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.